Onze klantenservice werkt tussen 8 juli en 23 augustus achter 'gesloten deuren'. Mailen kan doorlopend op [email protected]. Een terugbelverzoek kan er ook aangevraagd worden. Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!

Het Dia-LVS

Leerlingen laten groeien!

Diatoetsen zijn methodeonafhankelijke screenings- en volgtoetsen voor taal en rekenen, met aansluitend oefenmateriaal. Door deze toetsen formatief in te zetten, kun je jouw leerlingen laten groeien. Diatoetsen zijn er voor het basis- en het secundair onderwijs. De toetsen zijn het resultaat van jarenlang ontwikkelings- en praktijkgericht onderzoek. Met Diatoetsen werk je aan:

 

Een positief leerklimaat

omdat de toetsen leerlingen laten zien hoever ze al zijn

Visie: Zet volgtoetsen in als hulpmiddel om leerlingen verder te brengen. Dit is formatief toetsen: de toetsuitslag vormt het startpunt voor leren, waarbij je de leerlingen laat zien hoever ze zijn en wat hun sterke en groeipunten zijn. De toetsen sluiten aan bij het niveau van de leerlingen, niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Zo zijn leerlingen gemotiveerder om te leren en worden volgtoetsen ‘groeitoetsen’.

Werkwijze: Onze toetsen zijn digitaal en daardoor optimaal formatief in te zetten. De toetsuitslagen zijn er meteen en je kunt aan de slag met jouw leerlingen. Bovendien zijn de toetsen voor een deel adaptief: afhankelijk van hoe de leerling presteert tijdens de toets past het niveau zich aan. Na de toets wordt, met een kleurcodering die is gerelateerd aan beheersingsniveaus, meteen inzichtelijk gemaakt hoe ver de leerling is gegroeid. Met gerichte feedback krijgt de leraar inzicht in een passende vervolgaanpak.

 

Onderwijs dat aansluit bij verschillen

omdat de toetsresultaten de basis vormen voor maatwerk

Visie: Geef leraren inzicht in de betekenis van (individuele) toetsresultaten, en bied passende suggesties en oefenmateriaal voor het vervolg. Daardoor kan er snel en handelingsgericht worden ingespeeld op wat leerlingen nodig hebben. Zo kan iedere leerling groeien.

Werkwijze: Onze toetsen zijn diagnostisch. In Dia-groeiwijzer wordt bij de toetsresultaten op deelgebieden, en met behulp van leerlingprofielen, gedetailleerde informatie gegeven over sterke en minder sterke punten van de leerling. Aansluitend wordt er flexibel in te zetten oefenmateriaal aangeboden (Diaplus Tekstenlab en Groei) of naar ander wetenschappelijk verantwoord materiaal verwezen. Om in te zetten in of buiten de klas.

 

Zelfverantwoordelijk leren

omdat de toetsresultaten leraren handvatten bieden om leerlingen te betrekken bij hun leerproces

Visie: Betrek leerlingen (en hun ouders) bij het bekijken van hun toetsresultaten en het bepalen van de vervolgaanpak. Geef leraren in toetsresultaten houvast voor een gesprek. Daardoor krijgen leerlingen (maar ook leraren!) meer grip op het leerproces en voelen ze zich er meer verantwoordelijk voor. Zo willen leerlingen ook groeien.

Werkwijze: De Diatoetsresultaten worden ook voor leerlingen (en hun ouders) begrijpelijk en overzichtelijk in beeld gebracht. Aan de hand van een kleurencodering kunnen zij, samen met de leraar, hun ontwikkeling plannen en bijhouden. De gerichte feedback op de toetsresultaten geeft de leraar handvatten voor gesprekken met leerlingen over het vervolg.

 

Een professionele cultuur

omdat scholen de mogelijkheid hebben om opbrengstgericht te werken op leerling-, klas,- en schoolniveau

Visie: Zorg voor een cultuur waarin het gewoon is om schoolbreed naar resultaten te kijken en er met elkaar over in gesprek te gaan. Dat geeft aanknopingspunten voor het verbeteren van de leerresultaten, de pedagogische en didactische vaardigheden van de leraar, en de organisatie van het onderwijs. Daardoor groeien leerlingen optimaal.

Werkwijze: Diatoetsresultaten worden overzichtelijk op leerling-, klas- en schoolniveau weergegeven, en kunnen direct worden ingezien en vergeleken. Omdat Diatoetsen op veel scholen in het land worden gebruikt, leveren wij een betrouwbare benchmark voor het maken van landelijke vergelijkingen. Om ervoor te zorgen dat scholen zich verder kunnen professionaliseren op toetsgebied verzorgen wij, vanuit onze innoverende visie op toetsing, diverse workshops en trainingen.