Basisonderwijs

Volgtoetsen taal

Om de taalontwikkeling van jouw leerlingen op te volgen, bieden we drie volgtoetsen aan:

  • Diatekst: de begrijpend leestoets (en begrijpend luisteren voor de jonge leerlingen)
  • Diawoord: de woordenschattoets
  • Diaspel: de toets voor spelling en taalbeschouwing

Alle toetsen zijn Vlaams genormeerd: dat wil zeggen dat je onder andere resultaten krijgt waarmee je de leerlingen kan vergelijken met de Vlaamse en Brusselse leerlingpopulatie. Per schooljaar kan je kiezen tussen begin-, midden- of eindmetingen.

Diatekst de toets voor begrijpend lezen

Diatekst bestaat voor leerjaar 1, 2 en 3 uit luister- en/of leesteksten. Met de luisterteksten kunnen we begrijpend luisteren in kaart brengen. Op die manier maken we de brug tussen kleuter- en lager onderwijs en krijgen leerlingen de tijd om te groeien in technisch en vlot en vloeiend lezen. We maken hiervoor gebruik van aansprekende animaties, om de aandacht van de leerlingen vast te houden. Naast een algemene score voor tekstbegrip kunnen we voor deze leerlingen dus ook een deelscore voor lezen en luisteren tonen, waardoor je te weten komt of je best inzet op technisch lezen of eerder op tekstbegrip. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld worden als risicolezer gedetecteerd zodat er met specifieke ondersteuning gewerkt kan worden aan de leesvaardigheid.

In de toetsen komen zakelijke teksten (informatief, betogend en instructief) en verhalende teksten aan bod. Bij iedere tekst worden ongeveer 10 vragen gesteld. De vragen toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau.

Vanaf eind leerjaar 3 bevatten de toetsen enkel leesteksten. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld, de zgn. risicolezers, krijgen een indicatie van het type lezer dat ze zijn op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen. Je kan hiervoor Diaplus Tekstenlab inzetten: teksten met oefenmateriaal in aansluiting op de toetsresultaten.

Diawoord de woordenschattoets

Met Diawoord toets je de woordkennis van je leerlingen. Aangezien woordkennis een belangrijke factor voor tekstbegrip is, geeft deze toets interessante aanvullende informatie bij de resultaten op Diatekst. Diawoord bevraagt algemeen frequente woorden, schooltaalwoorden, vakspecifieke woorden en figuurlijk taalgebruik. De leerlingen krijgen 50-60 woorden aangeboden. In leerjaar 4 t/m 6 wordt bij vijftig woorden het synoniem bevraagd in zinnen met minimale context. Bij de overige 10 woorden wordt het antoniem bevraagd.

Diaspel de toets voor spelling en taalbeschouwing

Met Diaspel krijg je inzicht in hoeverre je leerlingen spelling en taalsystematiek beheersen. Voor leerjaren 1 t/m 4 peilt Diaspel met een digitaal dictee naar woordspelling. Vanaf eind leerjaar 4 worden de toetsen uitgebreid met werkwoordspelling, interpunctie en (grammaticale) begrippen. 

De uitgebreide en inzichtelijke foutenanalyse maakt het koppelen van vervolgtrajecten op maat mogelijk.

Voor het eerste leerjaar bieden we Diaspel ook op papier aan. Op die manier sluiten we aan bij de manier waarop leerlingen leren schrijven in de klas: met potlood en papier. Laat je jouw leerlingen toch liever rechtstreeks werken op een laptop of tablet? Die mogelijkheid is er uiteraard ook.

Wil je meer weten? Vraag dan een productpresentatie aan of contacteer ons.

Probeer een demotoets uit!

Dia-LVS SO demo.png

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS) en onze leermiddelen? Wij verzorgen graag een vrijblijvende (online) productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in om een afspraak te maken met onze onderwijsadviseurs. 

Neem contact met mij op over