Basisonderwijs

Volgtoetsen taal

Taal is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière van jouw leerlingen. Leerlingen hebben een goede leesvaardigheid nodig in het secundair onderwijs, en ook de woordenschat is belangrijk. Met onze volgtoetsen geven inzicht in de groei van leerlingen. Er zijn drie genormeerde volgtoetsen voor taal beschikbaar in de vorm van begin-, midden- en eindmetingen (vanaf midden leerjaar 1 t/m midden leerjaar 6), die ingezet kunnen worden als screenings- en volgtoetsen:

  • Diatekst: de begrijpend leestoets
  • Diawoord: de woordenschattoets
  • Diaspel: de toets voor seplling en taalbeschouwing

Diatekst de toets voor begrijpend lezen

Met Diatekst worden jouw leerlingen gevolgd én gediagnosticeerd.

De toets Diatekst bestaat uit zes leesteksten, waarbij de tekstsoorten variëren. In de toetsen komen zakelijke teksten (informatief, betogend en instructief) en verhalende teksten aan bod. 

Bij iedere tekst worden ongeveer 10 vragen gesteld. Dit kunnen meerkeuzevragen zijn, maar ook open vragen of vragen waarbij meerdere antwoorden goed zijn. De vragen zijn helder geformuleerd en toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau.
Voor leerjaren 1, 2 en 3 komen naast leesteksten ook luisterteksten aan bod. Begrijpend luisteren wordt getoetst met aansprekende animaties.

De uitslag van de toets geeft aan hoever een leerling staat ten opzichte van de referentieniveaus voor lezen. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld krijgen bovendien een indicatie van het type lezer dat ze zijn op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Bij uitstek kan je hiervoor Diaplus Tekstenlab inzetten, teksten met werkmateriaal in aansluiting op de toetsresultaten.

Diawoord de woordenschattoets

Met Diawoord toets je de woordkennis van je leerlingen. Dat geeft extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Diawoord bevraagt algemeen frequente woorden, schooltaalwoorden, vakspecifieke woorden en figuurlijk taalgebruik. De leerlingen krijgen 50-60 woorden aangeboden. In leerjaar 4 t/m 6 wordt bij vijftig woorden het synoniem bevraagd, waarbij de woorden worden aangeboden in zinnen met minimale context. Bij de overige 10 woorden wordt het antoniem bevraagd.

Diaspel de toets voor spelling en taalbeschouwing

Met Diaspel krijg je inzicht in hoeverre je leerlingen spelling en taalsystematiek beheersen. Voor leerjaren 1 t/m 4 peilt Diaspel door middel van een digitaal dictee naar woordspelling. Vanaf eind leerjaar 4 worden de toetsen uitgebreid met werkwoordspelling, interpunctie en (grammaticale) begrippen. 

De uitgebreide en inzichtelijke foutenanalyse maakt het koppelen van vervolgtrajecten op maat, volgende op de Diaspeltoets mogelijk.

NIEUW schooljaar 2023 - 2024:

Diaspel op papier voor het 1ste leerjaar

Vanaf de middenmeting zal het mogelijk zijn om Diaspel in het eerste leerjaar op papier af te nemen. Op die manier willen we aansluiten bij de manier waarop leerlingen leren schrijven in de klas: met potlood en papier. 
Laat je jouw leerlingen toch liever rechtstreeks werken op een laptop of tablet? Die mogelijkheid blijft uiteraard behouden.

Wil je meer weten? Vraag dan een productpresentatie aan of contacteer ons.

Probeer een demotoets uit!

webinar BE BaO.png
Dia-LVS SO demo.png

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS) en onze leermiddelen? Wij verzorgen graag een vrijblijvende (online) productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in om een afspraak te maken met onze onderwijsadviseurs. 

Neem contact met mij op over